เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

ประวัติความเป็นมา

รัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ผู้ประกอบการด้านภัตตาคารร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น จึงได้มีการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการฯในจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวกันขึ้นเป็นชมรม โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเขต 1 เป็นแกนนำและมีส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนดังนั้น "ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่" จึงได้ก่อตั้งขึ้นสำเร็จในปี พ.ศ. 2531 โดยในครั้งนั้นคุณประสพโชค จัดภัย เจ้าของสวนอาหารช้างเผือก ได้รับเป็นประธานชมรมฯ และวางนโยบายการดำเนินงานกิจกรรม

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาแก่หมู่สมาชิกที่ประกอบธุรกิจ
2. รักษา ส่งเสริม เผยแพร่วิชาชีพการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของอาหารไทย
3. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกให้ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือตามสมควรที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการของชมรมฯ

ประโยชน์ของการสมัครเป็นสมาชิก ชมรมฯ
มีสมาชิก 2 ประเภทได้แก่
1. สมาชิกสามัญได้แก่ เจ้าของกิจการ ภัตตาคารและร้านอาหารหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงแรม หรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้มีเกียรติ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีมติเชิญเข้าเป็นสมาชิก

ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ
• ได้รับข้อมูลข่าวสารของชมรมฯ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก
• ได้รับประโยชน์จากกิจการและสถานที่ของชมรมฯ โดยเท่า-เทียมกันภายใต้กฎข้อบังคับ และระเบียบชมรม ฯ รวมทั้งมีสิทธิในการใช้สัญลักษณ์เครื่องหมาย (โลโก้) ของชมรม ฯ
• มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมการประชุมสามัญกรรมการ การประชุมสามัญสมาชิก การประชุมใหญ่และการประชุมอื่น ๆ ตามวาระโอกาส และมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งสมาชิกสามัญมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรม ฯ

เอกสารการสมัคร
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ

การชำระเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่
1. โอนเงินเข้าบัญชี "ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ " ธนาคาร กรุงไทย สาขาท่าแพ บัญชีเลขที่ 501-6-08113-1
2. ชำระ ณ ที่ทำการปัจจุบันของชมรมฯ
• สมาชิกสามัญ อัตราค่าสมาชิก 1,000 บาท / ปี
• สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่เสียค่าใช่จ่าย

การดำเนินงาน
ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ชมรมฯ มีคณะกรรมการและสมาชิกรวมกว่า 150 แห่ง เป็นร้านอาหาร ภัตตาคารเป็นส่วนใหญ่ มีโรงแรม และผู้ประกอบการด้านอาหารอีกส่วนหนึ่ง คณะกรรมการบริหารงานแบ่งตามกลุ่มงานหลัก 7 ฝ่าย มีกรรมการสนับสนุนอีก รวมจำนวนคณะกรรมการ 25 ท่าน ต่อการบริหารงานในวาระ 2 ปี  


รายนามประธานดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2531-2532 คุณประสพโชค   จัดภัย
พ.ศ. 2533-2534  คุณประสพโชค   จัดภัย
พ.ศ. 2535-2536 คุณเพชร   พิพัฒนสุขมงคล
พ.ศ. 2537 คุณเพชร   พิพัฒนสุขมงคล
พ.ศ. 2538 คุณประสพโชค   จัดภัย (รักษาการ)
พ.ศ. 2539-2540  คุณเพชร   พิพัฒนสุขมงคล
พ.ศ. 2541-2542 คุณสุชาญ   สกุลนิยมไทย
พ.ศ. 2543-2544  คุณวิชาญ   ตั้งต้นตระกูล
พ.ศ. 2545-2546  คุณวิชาญ   ตั้งต้นตระกูล
พ.ศ. 2547 คุณวิชาญ   ตั้งต้นตระกูล
พ.ศ. 2548-2553 คุณสุนิสา   ธุวานนท์      
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน คุณชวลิต   ฉ่อนเจริญ