เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

ข่าวสารจากชมรม

 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาศรีดอนไชย และคืนเงิน0.5% ร้านสมาชิกที่สั้งซื้อผลิตภัณฑ์บุญรอด

<<กลับ